Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.

Vrijwaringsclausule

Algemeen
Gebruik van deze internetsite
Intellectuele eigendomsrechten
Beveiliging van gegevens van informatie
Aansprakelijkheid
Verwijzingen naar andere producten en/of ondernemingen
Toepasselijk recht
Wijzigingen

Download PDF bestand


Algemeen Terug naar de index
  U wordt verzocht deze vrijwaringclausule (hierna te noemen: "Vrijwaringclausule") zorgvuldig te lezen. Als u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van de Vrijwaringclausule dan kunt u contact opnemen met info@cevesvergeer.nl. of u kunt bellen met (0570) 50 38 30. De inhoud van de Vrijwaringclausule is van toepassing op de internetsite en alle onderliggende pagina's van Ceves-Vergeer B.V. (www.cevesvergeer.nl), gevestigd aan de Teugseweg 23 te 7418 AM Deventer. Ceves-Vergeer B.V. (hierna te noemen: "Ceves-Vergeer", "wij" en "ons") is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Deventer onder nummer 08031778. Door onze internetsite (hierna te noemen "de Site") te benaderen en/of de op of via onze Site aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u in te stemmen met de inhoud van de Vrijwaringclausule. Als de Vrijwaringclausule strijdigheden vertoont met onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, dan gelden - uitsluitend op het punt van de strijdigheden - onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Gebruik van deze internetsite Terug naar de index
  U dient er altijd voor zorg te dragen dat informatie van of via deze Site aangeleverd wordt gebruikt in overeenstemming met vigerende wetgeving. De op of via deze Site aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van een door ons te geven advies. Beslissingen op basis van informatie van deze Site zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel wij trachten juist en volledig te informeren, verstrekken wij geen garantie dat de op of via deze Site aangeboden informatie juist en volledig is. Wij staan er niet voor in dat de informatie van of via deze Site aangeboden van toepassing is buiten Nederland. Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde bereikbaar zal zijn en correct zal functioneren. Het gebruik van deze Site dat niet in overeenstemming is met het doel van de Site is niet toegestaan. Onder dit niet toegestane gebruik wordt mede verstaan het hinderen van andere Internetgebruikers, het hinderen het normaal functioneren van (informatie op of via) deze Site, ontvreemding van informatie waarvan het karakter als vertrouwelijk moet worden vermoed.

Intellectuele eigendomsrechten Terug naar de index
  Alle informatie op deze Site is eigendom van Ceves-Vergeer. Het is niet toegestaan om informatie van deze Site te kopiëren of te verspreiden tenzij dit in informatie van de Site als bedoeling wordt uitgelegd of tenzij wij schriftelijk vooraf goedkeuring hebben verleend.

Beveiliging van gegevens en van informatie Terug naar de index
  Hoewel wij ons best doen voor, en hechten aan maximale beveiliging van gegevens kunnen wij de beveiliging van berichten die u per e-mail aan ons stuurt niet garanderen. Wij raden u daarom af om vertrouwelijke informatie per e-mail aan ons te sturen. Als u er toch voor kiest om ons informatie per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat anderen buiten ons om deze berichten onderscheppen en/of van de inhoud ervan kennisnemen, misbruiken of wijzigen.

Aansprakelijkheid Terug naar de index
  Wij, onze bestuurders en onze medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van elke vorm van schade, gevolgschade en gederfde en te derven winst, ongeacht of wij op de mogelijkheid van (het ontstaan van) deze schade zijn gewezen is, voortkomende uit (niet limitatief):
 a. virussen, spyware, wormen of overige onvolkomenheden of defecten aan apparatuur en software in verband met de toegang tot of het gebruik van onze internetsite,
 b. de informatie die op of via onze internetsite wordt aangeboden,
 c. onderschepping, wijziging of oneigenlijk gebruik van informatie, die als gevolg van gebruik van onze internetsite tussen Ceves-Vergeer B.V. en de gebruiker wordt uitgewisseld.
 d. de werking van onze internetsite, of het niet werken ervan,
 e. misbruik van onze internetsite,
 f. het verlies of de openbaarmaking van gegevens,
 g. het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld,
 h. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite of
 i. het zonder mondelinge of schriftelijke communicatie opvolgen van adviezen of aanwijzingen die op onze internetsite staan vermeld.

Verwijzingen naar andere producten en/of ondernemingen Terug naar de index
  Op deze Site worden bedrijfsnamen en producten van andere bedrijven genoemd. Het noemen van deze namen en/of producten is uitsluitend informatief en betekent niet dat wij deze bedrijven en/of producten adviseren. In het geval van doorverwijzingen naar informatie op Internet van (producten van) andere bedrijven is die informatie niet van ons afkomstig en kunnen wij daarvoor dan ook geen enkele verantwoording nemen. Indien u naar (producten van) onze onderneming wilt verwijzen, bijvoorbeeld via een hyperlink, in voor derden beschikbare informatie mag dat uitsluitend nadat u onze schriftelijke goedkeuring vooraf heeft verkregen.

Toepasselijk recht Terug naar de index
  Op deze internetsite en de vrijwaringclausule is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze vrijwaringclausule zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank te Zutphen, tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Wijzigingen Terug naar de index
  Wij behouden ons het recht voor de op of via onze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze vrijwaringclausule, op elk door ons gewenst moment te wijzigen zonder dit van tevoren aan te kondigen.

Copyright 2005 Ceves-Vergeer B.V.


PROFI-searchAirbase

VIDI-board

AqauflowdouchegootArdex

PolyBlueCeves Vergeer B.V. :: Teugseweg 20 :: Postbus 2087 :: 7420 AB Deventer :: KvK 08031778 :: Tel. +31 (0)570 50 38 30