Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.

Ceves Vergeer Gebruikersovereenkomst

Definities
Ingangsdatum; Duur; Opzegging
Gebruikersrecht
Informatie
Intellectuele eigendomsrechten
Aansprakelijkheid
Bestellingen; faciliteit inzake bezorgadres
Overige bepalingen

Download PDF bestand

1. Definities Terug naar de index
  1.1. Website:
Het binnen internet - of enig ander door Ceves Vergeer B.V. te verkiezen netwerkgerealiseerde/te realiseren elektronisch berichten- en informatieverkeer voorzover opgezet door - en afkomstig van - en onderhouden door Ceves Vergeer B.V.

1.2. Gebruiker:
De afnemer van diensten van de Website en in het algemeen diegene die inlogt op de Website telkens mits die door Ceves Vergeer B.V. is toegelaten en telkens mits die akkoord is gegaan met de Ceves Vergeer gebruikersovereenkomst verder te noemen 'het Contract'.

1.3. Gebruikersrecht:
Het recht om de in de Website opgeslagen gegevens uitsluitend ten behoeve van gebruik in de onderneming van de Gebruiker toe te passen overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst, waaronder artikel 3.

1.4. Informatie:
Elke afbeelding en elke tekst en elk cijfer en alle combinaties van deze, verkregen via de Website.

2. Ingangsdatum; Duur; Opzegging Terug naar de index
  2.1. Deze overeenkomst vangt aan op de datum van ondertekening en duurt voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan wederzijds te allen tijde mits schriftelijk worden opgezegd, zonder dat daarbij een opzeggingstermijn in acht behoeft te worden genomen en zonder dat daarbij een motivering behoeft te worden verstrekt.

2.2. De hiervoor in dit artikel bedoelde opzegging zal Ceves Vergeer B.V. gepaard kunnen doen gaan met een nieuw contractsvoorstel ter vervanging van het Contract.

3. Gebruikersrecht Terug naar de index
  3.1. Auteursrecht
Het is niet toegestaan Informatie geheel of gedeeltelijk te kopiren, of aan derden ter beschikking te stellen of derden daarvan kennis te laten nemen zonder schriftelijk toestemming van Ceves Vergeer B.V.

3.2. De Gebruiker krijgt een wachtwoord, welke alleen aan de Gebruiker bekend is en welke door hem te allen tijde kan (en onder omstandigheden i.v.m. de belangen van de Gebruiker en/ of Ceves Vergeer B.V. moet) worden gewijzigd. De Gebruiker is verantwoordelijk voor geheimhouding van het wachtwoord en draagt alle gevolgen (geen enkel gevolg uitgesloten) van het niet periodiek en/of tijdig wijzigen van dit wachtwoord en van het gebruik (geen enkel gebruik uitgesloten) dat daarvan, ook buiten zijn controle, wordt gemaakt. Het is Ceves Vergeer B.V. te allen tijde toegestaan de mogelijkheid van de Gebruiker om de Website te raadplegen, of de faciliteiten daarvan te gebruiken tijdelijk of blijvend ongedaan te maken, waarvan de Gebruiker schriftelijk op de hoogte zal worden gesteld.

4. Informatie Terug naar de index
  4.1. Ceves Vergeer B.V. zal zich inspannen om de Website technisch operationeel te houden. Ceves Vergeer B.V. staat er echter niet voor in, dat de Website doorlopend en/of zonder onderbreking kan worden geraadpleegd. De Informatie is voor wat Ceves Vergeer B.V. betreft in alle opzichten vrijblijvend. Ceves Vergeer B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de correcte weergave daarvan en/of de volledigheid daarvan en/of de juistheid daarvan, behoudens voor zover Ceves Vergeer B.V. bepaalde gegevens (in volstrekt overeenkomstige zin) buiten Internet en de Website om uitdrukkelijk schriftelijk mocht hebben gegarandeerd.

4.2. Onverminderd de toepasselijkheid van het hiervoor in dit artikel bepaalde, zal Ceves Vergeer B.V. zoveel mogelijk bevorderen, dat de Informatie 'up to date is'. De Gebruiker wordt echter nadrukkelijk aangeraden de schriftelijke documentatie te raadplegen

5. Intellectuele eigendomsrechten Terug naar de index
  5.1. De intellectuele eigendomsrechten alsmede soortgelijke rechten samenhangende met de Informatie en alle andere rechten betreffende Informatie komen uitsluitend toe aan Ceves Vergeer B.V. en/of haar toeleveranciers en/of de betreffende gerechtigden. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.

6. Aansprakelijkheid Terug naar de index
  6.1. Ceves Vergeer B.V. zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, voortvloeiende uit of in verband staande met het gebruik (of niet kunnen gebruiken) van de Informatie, tenzij Gebruiker kan bewijzen dat de schade het directe en voorzienbare gevolg is van opzet of grove schuld van Ceves Vergeer B.V.


7. Bestellingen; faciliteit inzake bezorgadres Terug naar de index
  7.1. Na het opgeven van bestellingen via de Website kunnen afwijkende bezorgadressen worden opgegeven, ander derhalve dan het eigen adres van de Gebruiker, mits het in dit artikel bedoelde andere adres schriftelijk als ander adres in de zin van dit artikellid wordt opgegeven.

7.2. Ceves Vergeer B.V. behoudt zich het recht voor om bepaalde orders en/of bepaalde goederen en/of bestellingen van de in dit artikel bedoelde faciliteit uit te sluiten. Voorts behoudt Ceves Vergeer B.V. zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

7.3. Voor wat betreft het doen van bestellingen via de Website dient de Gebruiker de procedures/de invulformulieren correct en volledig in acht te nemen, waarbij Ceves Vergeer B.V. zich te allen tijde het recht voorbehoudt deze procedure/bestelformulieren te wijzigen. Alleen correct en volledig ingevulde bestellingen zullen in behandeling worden genomen. Bij het opgeven van een incidenteel bezorgadres (als bedoeld in dit artikel) is de Gebruiker verplicht ervoor zorg te dragen, dat de af te leveren goederen op dat adres door de Ceves Vergeer B. V. op een acceptabele en normaal geldende wijze kunnen worden afgeleverd.

8. Overige bepalingen Terug naar de index
  8.1. Ceves Vergeer B.V. behoudt zich het recht voor (al dan niet na opzegging conform het bepaalde in artikel 2) n of meer bepalingen van het Contract met ingang van een door Ceves Vergeer B.V. aan te geven tijdstip te wijzigen c.q. het Contract aan te vullen of door een andere tekst te vervangen, waarbij Ceves Vergeer B.V. met het oog op een continuering van de toelating van de Gebruiker diens ondertekening van de nieuwe bepalingen zal kunnen verlangen.

8.2. Indien irrelevant om welke reden n of meer bepalingen dezer overeenkomst nietig, dan wel vernietigbaar zijn, heeft dit niet de nietigheid c.q. vernietigbaarheid van de gehele overeenkomst ten gevolge doch betreft deze nietigheid/vernietigbaarheid uitsluitend de desbetreffende bepaling(en). De partijen verplichten zich een nieuwe geldige regeling te treffen, die de nietige of vernietigbare regeling zoveel mogelijk benadert.

8.3. Als het Contract strijdigheden vertoont met onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, dan gelden uitsluitend op het punt van de strijdigheden - onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.


Copyright 2005 Ceves Vergeer B.V.


Ceves Vergeer B.V. :: Teugseweg 20 :: Postbus 2087 :: 7420 AB Deventer :: KvK 08031778 :: Tel. +31 (0)570 50 38 30